1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre dodávku titulov vydavateľstva Wynfield, s.r.o. formou predplatného predplatiteľovi (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi predplatiteľom a platcom na jednej strane a vydavateľstvom Wynfield, s.r.o., so sídlom Kasalová 590/2, 949 01 Nitra, IČO: 36792993, DIČ: 2022398653, IČ DPH: SK2022398653, zapísané do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 54844/N (ďalej len “vydavateľ”) na druhej strane.

1.2. Predplatiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej sú na základe objednávky dodávané periodiká vydavateľstva a/alebo digitálne služby formou predplatného.

1.3. Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa, resp. predplatiteľov.

2. Zmluva o predplatnom a objednávka

2.1. Zmluvou o predplatnom sa vydavateľ zaväzuje dodávať predplatiteľovi objednané výtlačky periodík vydavateľstva (ďalej len „predplatné“) a/alebo objednané digitálne služby. Predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu podľa týchto všeobecných podmienok.

2.2. Zmluva o predplatnom je uzatvorená okamihom prijatia návrhu predplatiteľa, resp. platcu vydavateľom. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o predplatnom je objednávka predplatiteľa, resp. platcu a za prijatie tohto návrhu sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje doručenie zálohovej faktúry na predplatné zo strany vydavateľa predplatiteľovi, resp. platcovi. V prípade elektronickej objednávky s okamžitou platbou online sa za prijatie návrhu považuje zadanie online platby. Ak nie je objednávka predplatiteľa, resp. platcu úplná, určitá alebo zrozumiteľná, vydavateľ je podľa svojho uváženia oprávnený ju akceptovať alebo odmietnuť.

2.3. Zmluva o predplatnom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. Zmluva o predplatnom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.4. Zmluva o predplatnom sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.5. Vydavateľ nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o predplatnom podľa bodu 2.1. prijať a nie je povinný o tejto skutočnosti predplatiteľa, resp. platcu vyrozumieť.

2.6. Objednávku je možné uskutočniť telefonicky na k tomu určenom telefónnom čísle vydavateľa, objednávkou doručenou osobne, poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom objednávkového formulára na stránke www.sadyavinice.sk

2.7. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, resp. platca povinný dôkladne sa zoznámiť s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom predplatného. Platca je povinný dôkladne oboznámiť predplatiteľa s týmito všeobecnými podmienkami pred uzatvorením zmluvy o predplatnom.

3. Zasielanie periodík vydavateľstva, poskytovanie digitálnych služieb

3.1. Dodávanie periodík vydavateľstva predplatiteľovi sa začne od termínu ich najbližšieho vydania, ktorý nasleduje po termíne úhrady ceny predplatného predplatiteľom, resp. platcom. Dodávanie objednaných digitálnych služieb sa začne od momentu pridelenia aktivačného kódu predplatiteľovi, v prípade okamžitej online platby od momentu úhrady predplatného.

3.2. Periodikum sa považuje za dodané predplatiteľovi vložením do jeho poštovej schránky. Digitálne služby sa považujú za dodané odoslaním emailu s prístupovými údajmi na adresu uvedenú v objednávke alebo aktiváciou prístupových práva v registrácii predplatiteľa na www.sadyavinice.sk, podľa toho, čo nastane skôr.

3.3. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (t.j. poštová schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s akoukoľvek prekážkou prístupu a pod.). Schránka musí byť riadne a viditeľne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením treťou osobou.

3.4. Nevyhnutnou technickou podmienkou na poskytovanie digitálnych služieb (digitálneho predplatného) je registrácia na www.sadyavinice.sk a prístup predplatiteľa k funkčnej emailovej adrese. Vydavateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k predplatenej digitálnej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia predplatiteľa. Predplatiteľ akceptuje, že objednané digitálne služby môžu byť nedostupné na dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov v systémoch vydavateľa.

4. Cena a platobné podmienky

4.1. Predplatiteľ, resp. platca obdrží po doručení písomnej objednávky vydavateľovi zálohovú faktúru, ktorú je povinný uhradiť v lehote jej splatnosti. V prípade elektronickej objednávky s

okamžitou platbou online sa zálohová faktúra nedoručuje.

4.2.Predplatiteľ, resp. platca je povinný uhradiť vydavateľovi za dodávku periodika cenu za predplatné uvedenú v zálohovej faktúre alebo v elektronickej objednávke v súlade s aktuálne platným cenníkom vydavateľa uverejneným na www.sadyavinice.sk.

4.3. Vydavateľ je povinný písomne (t.j. listom, faxom, alebo emailom) informovať predplatiteľa, resp. platcu o zmene cenníkových cien, ktoré majú vplyv na výpočet ceny predplatného, najmenej 6 týždňov pred predĺžením predplatného, t.j. uzatvorením novej zmluvy o predplatnom podľa bodu 2.2. všeobecných podmienok.

4.4. Za deň zaplatenia ceny predplatného sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje deň pripísania zaplatenej ceny v prospech účtu vydavateľa.

4.5. Vydavateľ neuchováva číslo platobnej karty použitej na úhradu predplatného. Online úhrady za predplatné a digitálne služby sa realizujú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných rozhraní tretích strán – bankových platobných systémov a systémov špecializovaných poskytovateľov online platobných služieb.

5. Reklamačný poriadok

5.1. Ak vydavateľ nedoručí predplatiteľovi výtlačok periodika riadne a včas (t.j. nedoručí predplatený počet výtlačkov, nedoručí ich v primeranej lehote po dni vydania, doručí neúplné alebo nekvalitne vytlačené výtlačky a pod.), má predplatiteľ, resp. platca právo uplatniť písomnú alebo telefonickú reklamáciu u vydavateľa.

5.2. Predplatiteľ, resp. platca je povinný reklamáciu uplatniť u vydavateľa bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa vydania výtlačku periodika, ktorého sa reklamácia týka. Neskôr uplatnená reklamácia nemusí byť akceptovaná.

5.3. V prípade oprávnenej reklamácie vydavateľ dodatočne doručí predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne všetky reklamované výtlačky periodika. Ak nebude takéto doručenie možné, vráti vydavateľ predplatiteľovi, resp. platcovi pomernú časť zaplatenej ceny za predplatné, alebo mu posunie obdobie predplatného o obdobie zodpovedajúce pomernej časti ceny za predplatné.

5.4. Reklamáciu je možné u vydavateľa uplatniť výlučne písomne, telefonicky, e-mailom, faxom, ktorých údaje sú zverejnené na webstránke a v tiráži periodika.

5.5. Vydavateľ nezodpovedá predplatiteľovi, resp. platcovi za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov periodika, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v bode 3.3.

6. Zrušenie predplatného

6.1. Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Predplatiteľ resp. platca môže vypovedať predplatné ku koncu príslušného fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede vydavateľovi na adresu jeho sídla, poštou, emailom alebo faxom najneskôr 15 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. Predplatné zaniká posledným dňom príslušného fakturačného obdobia.

6.2. Predplatné zaniká aj tak, že predplatné na ďalšie fakturačné obdobie nebolo predplatiteľom, resp. platcom zaplatené do dátumu príslušného vydania periodika, alebo do začiatku nasledujúceho predplatného obdobia digitálnych služieb.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Pri spracovaní osobných údajov predávajúci postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom uzatvorené za účinnosti týchto všeobecných podmienok. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke vydavateľa a účinnosť dňa 1. 5. 2018.

8.2. Úkony a oznámenia predplatiteľa, resp. platcu voči vydavateľovi a naopak môžu byť uskutočnené výlučne písomne a doručované poštou, osobne, faxom alebo e-mailom.

8.3. Objednávka, súhlas, žiadosť, výpoveď, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon predplatiteľa, platcu alebo vydavateľa sa považuje za doručený druhej strane, ak bol uskutočnený na adresu pre doručovanie druhej strany uvedenú v týchto všeobecných podmienkach, objednávke, alebo zálohovej faktúre, resp. na adresu, ktorú príslušná strana naposledy písomne oznámila druhej strane. Úkon sa považuje za doručený dňom, v ktorom druhá strana úkon prevzala alebo odmietla prevziať alebo sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručená bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia.

8.4. Vydavateľ je oprávnený na základe zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vydavateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné podmienky. Túto zmenu je vydavateľ povinný zverejniť na svojej internetovej stránke spolu s určením jej účinnosti, pričom zverejnenie vydavateľ zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.

8.5. Ak predplatiteľ, resp. platca, nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok podľa bodu 8.4., je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť vydavateľovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa platnosti zmenených alebo nahradených všeobecných podmienok. Zmluva o predplatnom zaniká ku koncu príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bol písomný nesúhlas doručený vydavateľovi. Ak predplatiteľ, resp. platca vo vyššie uvedenej lehote neoznámi vydavateľovi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy vydavateľa a predplatiteľa, resp. platcu sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami.