Práce vo vinohrade – ročník 2019

Jakub Mankovecky,
ViaJur
Vinohradnícky ročník 2019 môžeme doposiaľ, aj napriek suchej perióde na začiatku vegetácie a intenzívnym zrážkam v mesiaci máj, hodnotiť ako priemerný.
Regulácia násady hrozna

Majoritná časť vinohradníkov na Slovensku neuplatňuje reguláciu násady hrozna počas vegetácie. Napriek tomu sa nájdu svetlé výnimky, ktoré reguláciu vykonávajú každoročne, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie kvalitatívne parametre zberaného hrozna. Intenzita regulácie závisí od násady zimných púčikov a ich prezimovania, odkvitnutia viniča, poprípade od vplyvu počasia a tlaku hubových ochorení.

Ku každému vinohradu a odrode je potrebné pristupovať individuálne. Z pohľadu termínu regulácie a spôsobu vykonania sa vedie dlhá diskusia. Momentálne sa ako najvhodnejší termín javí obdobie medzi uzatváraním strapcov a ich mäknutím. V prípade, ak by sa regulácia vykonala až vo fázach po mäknutí bobúľ, požadovaný efekt v podobe zvýšenia kvality by sa nedostavil.

Z časového hľadiska je vhodné odstránenie celých strapcov a nie ich skracovanie. Vhodnosť regulácie je pri všetkých modrých muštových odrodách, určených na výrobu veľkých červených vín. V prípade bielych muštových odrôd sa regulácia odporúča pre Rizling rýnsky, Chardonnay, Veltlínske zelené ai. Regulácia pri skorých a aromatických odrodách sa neodporúča.

Vína vyrobené z vinohradov, kde bola správne vykonaná regulácia násady hrozna sú plné a extraktívne.

Odber hrozna na analýzu

Pre výrobu vína najvyšších kvalitatívnych parametrov je dôležité pozberať hrozno v potrebnej kvalite. Na správne nastavenie dátumu zberu je potrebné vykonať predzberovú analýzu hrozna. Medzi parametre, ktoré sa bežne analyzujú pred zberom hrozna patria pH, cukornatosť, celkové kyseliny a obsah asimilovateľného dusíka (YAN).

Pri odbere je potrebné brať do úvahy odrodu, podpník, variabilitu vinohradu, reliéf, pôdne pomery a orientáciu voči svetovým stranám. Hrozno, určené na analýzu by malo byť zdravé bez stôp poškodenia chorobami a škodcami. Hrozno by sa malo odoberať z oboch strán listovej steny. Odber je potrebné vykonávať z rôznych častí vinohradu, aby bola zabezpečená reprezentatívnosť vzorky.

Nastaviť optimálny dátum zberu hrozna je veľmi dôležité a netreba to podceniť. Zdravý priebeh fermentácie je možné dosiahnuť iba v prípade zdravého hrozna.

Listové analýzy

Listová analýza je veľmi dôležitá z dôvodu zistenia aktuálneho stavu výživy na danej lokalite. Analýzu nie je potrebné vykonávať každý rok, ale v pravidelných, aspoň trojročných intervaloch. Rozbor pôdy ukazuje obsah určitých živín v pôde, nie však ich pomer a obsah v rastline. Príjem živín z pôdy je ovplyvnený biotickými a abiotickými faktormi prostredia.

Na vyhotovenie vzorky pre listovú analýzu je potrebné odobrať listové čepele. Listové čepele sa môžu odoberať v dvoch termínoch, a to na konci kvitnutia, alebo v období zamäkania bobúľ. Pri odbere je potrebné zabezpečiť, aby sa z každej rastliny odobral iba jeden list zo spodnej časti rodiaceho letorastu stojaci naproti prvému, poprípade druhému strapcu. Je potrebné, aby sa zabezpečilo rozdelenie odoberaných vzoriek na základe odrôd.

Na pripravenie vzorky pre listovú analýzu je potrebné odobrať z danej lokality a odrody približne 100 listových čepelí.

Vädnutie hrozna

V posledných rokoch čoraz viac vinohradov postihuje ochorenie, ktoré dokáže výrazne negatívne ovplyvniť kvalitatívne a kvantitatívne parametre zberaného hrozna. Ochorenie bolo prvýkrát popísané na odrode Zweigeltrebe, ale v súčasnosti sa vyskytuje na takmer všetkých muštových odrodách viniča hroznorodého.

Ochrana spočíva v dodržaní agrotechnických termínov a harmonickej výživy. Základom je, aby bola rastlina v čo najmenšom strese. V období mäknutia bobúľ je vhodná aplikácia prípravkov na báze draslíka. Okrem pozitívnych účinkov v boji proti vädnutiu má draslík aj ďalšie pozitívum v podobe lepšieho prezimovania celých rastlín a samotných púčikov v zimnom období.

Ochrana viniča

Neskorá infekcia patogénmi v priebehu dozrievania hrozna môže výrazne ovplyvniť jeho kvalitu. Peronospóra viniča (Plasmopara viticola) a múčnatka viniča(Erysiphe necator) v tomto období napádajú predovšetkým už iba listovú plochu viniča, preto je veľmi dôležité v prípade potreby aplikovať kontaktné prípravky, určené na ochranu rastlín.

Proti peronospóre viniča je možné použiť napr. meďnaté prípravky, treba však brať do úvahy ochrannú dobu prípravku. V prípade múčnatky je možná aplikácia prípravkov na báze hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis, ktorá je povolená aj v ekologickom vinohradníctve.

Bobule sú v tomto období voči daným patogénom relatívne odolné a hovoríme o tzv. ontogenentickej rezistencii, čo však neplatí v prípade bielej a šedej hniloby. V ohrozených lokalitách je potrebné vykonať v priebehu augusta postrek proti obaľovačovi mramorovanému (Lobesia botrana) a obaľovačovi jednopásovému (Eupoecilia ambiguella).

Je možné použiť napr. účinnú látku spinosad alebo indoxacarb. Miesta, poškodené obaľovačmi, môžu byť vstupnou bránou pre hniloby. V priebehu augusta je možnosť na lokalitách pravidelne napadnutých roztočmi a roztočcami aplikovať akaricídne prípravky s účinnou látkou fenpyroximate alebo hexythiozax.

Šedá hniloba je v období tesne pred zberom a počas zberu najnebezpečnejšie ochorenie. Ochranu voči šedej hnilobe bolo v tomto ročníku potrebné vykonať už v priebehu kvitnutia, poprípade tesne po odkvitnutí. Šedá hniloba dokáže nepriaznivé obdobie prečkať v tzv. pokojovej (latentnej) fáze a infikovať rastlinu v prípade vhodných poveternostných podmienok.

Väčšia pravdepodobnosť poškodenia šedou hnilobou je v prípade prehustenia zóny strapcov. Kompaktné strapce a bobule s tenkou šupkou sú výrazne citlivé na poškodenie hnilobou. Medzi najcitlivejšie odrody sa zaraďujú Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Svätovavrinecké. Aplikácia prípravkou na ochranu je rozhodujúca v období uzatvárania strapcov a v prípade nepriaznivého počasia aj pri mäknutí bobúľ.

Počas horúcich letných dní sa zvyšuje pravdepodobnosť krupobitia a je potrebné byť pripravený. Krupobitie dokáže znehodnoť dlhoročné úsilie vinohradníka a negatívne poznačiť vinohrad aj na niekoľko rokov dopredu.

Okrem samotného krupobitia je negatívnym javom aj pôsobenie sekundárnych hnilobných ochorení, pre ktoré je poškodená časť rastliny vstupnou bránou. V prípade, že by krupobitie zasiahlo vinohrad, je potrebné mať v zálohe pripravené prípravky určené na bielu hnilobu a okamžite ako to podmienky dovolia vykonať ošetrenie porastov.

Ako vhodná sa osvedčila napr. látka folpet, ktorá je súčasťou viacerých komerčných prípravkov.

Úpal a spála viniča

V posledných rokoch sme svedkami extrémneho poškodenia viniča vplyvom infračerveného žiarenia pri úpale a ultrafialového žiarenia pri spále. V prípade extrémne teplých a slnečných dní môže teplota v strapcoch dosiahnuť viac ako 50°C.

V prípade poškodenia rastlín sa obmedzuje, poprípade úplne zastavuje syntéza cukrov a podporuje sa syntéza určitých fenolických látok, ktoré negatívne ovplyvňujú organoleptické vlastnosti budúceho vína. Ochrana spočíva vo vhodne vykonaných zelených prácach. V prípade extrémneho odlistenia zóny strapcov sa pravdepodobnosť poškodenia zvyšuje. Preventívnym riešením je správny výber stanovišťa a orientácia radov.

Ak to časové podmienky vo vinohrade dovolia, je vhodné vinohrad skontrolovať a jedince napadnuté fytoplazmami a vírusmi zlikvidovať. Práve takýmto radikálnym riešením sa dá zamedziť prenosu vírusov a fytoplazmóz.

Jakub Mankovecky,
ViaJur