Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov

Oleg Paulen

doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
 
 
 
Orechy sa stali u nás druhou najpestovanejšou ovocnou plodinou. Ich výmery vzrástli aj na základe všeobecného názoru, že ide o plodinu, ktorú je pomerne jednoduché dopestovať. Intenzívne pestovanie orechov je však náročné, o čom sa dozvedeli poslucháči na prednáške doc. Ing. Olega Paulena, PhD., ktorá zaznela na Predvianočných ovocinárskych dňoch v Piešťanoch. Vznikla na základe skúseností z novej výsadby orechov pána Andreja Višňovského v Nových Zámkoch.
Pestovateľské výmery na Slovensku

Orechy sa s produkčnou plochou 1180,7 ha stali na Slovensku druhou najpestovanejšou ovocnou plodinou. Sortiment pestovaných odrôd pôvodne vychádzal z Listiny uznaných odrôd, ktoré boli vyšľachtené ešte v bývalom Československu.

S nástupom záujmu o pestovanie orechov sa u nás do pozornosti dostali aj maďarské odrody, ako napríklad Milotai 10 a Alsószentiváni 117. V posledných rokoch sa však objavili aj ďalšie, ako je napríklad Chandler a Lara. Sú to odrody, ktoré majú bočnú rodivosť, čo je predpokladom vysokých úrod.

Intenzívne verzus klasické tvary orechov

Vo výsadbách v Maďarsku prevažuje tradičný spôsob pestovania, založený na veľkých stromoch a sponoch. V Taliansku sa v súčasnosti využíva technológia z USA, ktorá je založená na hustejšej výsadbe a pestovateľskom tvare, pri ktorom je dominujúci stredník a rodivé obrastové konáre.

Využíva sa tu mechanizovaný rez, zameraný na zachovanie tvaru a využitie potenciálu bočnej rodivosti, ktorý sa realizuje spravidla každé 4 roky. U tradičných výsadieb sa dosahujú hektárové úrody 2-3 tony orechov v škrupine, pri intenzívnom tvare sa uvádza potenciál úrod 8 ton orechov v škrupine na hektár.

Na overenie týchto predpokladov však treba viac skúseností aj vzhľadom na to, že podľa odborných poznatkov sú najplodnejšie stromy tie, pri ktorých sa používa rez iba minimálne.

Zakladanie výsadieb v Nových Zámkoch

Momentálne sú v Nových Zámkoch založené dve výsadby, ktoré sú od seba vzdušnou čiarou vzdialené asi 150 m. Jedna bola založená 10.-11. decembra 2015 na výmere cca 3 ha. Na pozemku boli predtým pestované jablone. Pôda je tu ťažšia, pred výsadbou bola vyhnojená maštaľným hnojom a na ploche bol založený trávnik.

Spon výsadby je 6×4 m, základná odroda je v tomto prípade Chandler, dopĺňa ju opeľovač Fernor (opeľovače sú do 5% vo výsadbe), vysadený okolo celého sadu. Kritériami pre výber vhodnej odrody bola úrodnosť, termín pučania, odolnosť voči mrazom a proti chorobám.

Ďalšia plocha s výmerou 17 ha bola založená vo februári 2017 výsadbou do pôdy pripravenej na jeseň predchádzajúceho roka, kde bola predtým pestovaná kukurica. Pozemok sa nachádza v blízkosti rieky Nitra, pôda je tu bohatá na humus s obsahom cca 3%.

V odbornej literatúre sa možno dočítať, že polohy v blízkosti riek nie sú vhodné pre pestovanie orechov, skúsenosti však ukazujú, že tečúca voda nespôsobuje problémy z hľadiska pestovateľského, problémom sú údolia a polohy, kde sa voda akumuluje.

Na tomto pozemku boli vysadené odrody Chandler, Lara, Fernor a Fernette. Fernor a Fernette sú známe ako dobré opeľovače, vysadené sú striedavo v každom 10. rade. Prvotná skúsenosť však ukazuje, že Chandler kvitol v roku 2018 o 3-4 týždne skôr ako vybrané opelovače. S opelením však napriek tomu nebol problém, pravdepodobne aj vďaka voľne rastúcim orechom v okolí.

Prvý pozemok bol zatrávnený, čo sa ukázalo ako nie najvhodnejšia voľba vzhľadom na to, že je tu nerovný povrch a pomerne veľký výskyt hlodavcov. Druhý pozemok bol zatrávnený na jeseň roku založenia výsadby. Bol tu aplikovaný niekoľkokrát herbicíd, keďže po pestovaní kukurice sa tu vyskytli niektoré invázne agresívne buriny. Momentálne sa skúša na pozemku niekoľko variá­cií zmesí tráv na optimálne zatrávnenie.

Výchovný rez a tvarovanie

Rastliny boli po výsadbe pomerne hlboko zrezané na výšku 15-30 cm, asi 3-4 púčiky nad miestom vrúbľovania. Ako základ pre formovanie pestovateľského tvaru bol vybratý silný vzpriamený letorast, ostatné letorasty z ušľachtilej časti neboli odstránené, ale boli na základe informácií poradcov z Talianska zaštipované za 3. až 4. listom, pretože listy prispievajú k tvorbe asimilátov.

V druhom roku, podľa sily rastu, sa vykonal rez na vhodnú výšku (1,2 – 1,5 m), ktorá zabezpečuje tvorbu koruny a ďalšie predlžovanie stredníka. Pri slabších jedincoch sa znovu urobil hlboký rez. V prvom roku po výsadbe dosiahli niektoré stromy výšku až 2,5 metra.

Koruna bola založená v priebehu 2. roka vo výške približne 1,1 metra so 4 základmi kostrových konárov, ostatné bočné letorasty boli v priebehu vegetácie zaštipované. Na jar ďalšieho roka sa základy kostrových konárov skrátili na dĺžku cca 1 m.

Termín rezu bol tiež prehodnotený, naša odborná literatúra odporúča augustový alebo aprílový termín, na základe odporúčania talianskeho poradcu bol rez realizovaný pred začiatkom vegetácie, vo februári. Opeľovače sa na základe odporúčania vôbec nerežú, aby sa dosiahol čo najskorší vstup do generatívnej fázy.

Zdravotný stav výsadieb

Orechy majú povesť pomerne bezproblémovej plodiny aj z hľadiska výskytu chorôb a škodcov, prvé skúsenosti však ukazujú, že to nie je úplná pravda.

V prvom roku po výsadbe sa na výsadbách vyskytol drevotoč hruškový (Zeuzera pyrina). Samičky kladú vajíčka v lete do rán v kôre, larva má cyklus 2-3 roky. Škodca poškodzuje najmä mladé výsadby. V mladých intenzívnych výsadbách napadnutím letorastu, ktorý má byť základom stredníka, môže oneskoriť vývoj stromu (a tiež nástup do rodivosti) o jeden až dva roky.

Ochrana spočíva hlavne v odstraňovaní napadnutých výhonov, aplikácii feromonových lapačov a podpore prirodzených nepriateľov, napríklad hmyzožravých vtákov.
V sade sa vyskytol aj nový škodca voskovka zavlečená (Metcalfa pruinosa). Ochrana zatiaľ nebola realizovaná, ale odporúčané sú postreky s účinnou látkou fenitrithion, quinalphos a deltametrin, prípadne ekologický prípravok NeemAzal.

Zaznamenaný bol aj výskyt roztoča – vlnovníka orechového (Eriophyes erineus), ktorý spôsobuje na listoch typickú pľuzgieroviťosť. Prezimujú samičky pod šupinami púčikov a v štrbinách kôry. Ide o málo významného škodcu, a preto sa ochrana väčšinou nerobí. Odporúča sa likvidovať napadnuté opadané listy a napadnuté časti stromov, aplikácia dravého roztoča na porast sa v tomto prípade uvádza ako menej účinná.

Zaregistrovaný bol na niektorých rastlinách aj výskyt spriadača amerického. Prejavuje sa spočiatku hniezdovitým výskytom, neskôr spôsobuje holožery. Ochrana spočíva v podpore prirodzených nepriateľov, účinné sú aj prípravky na báze Bacillus thuringiensis, prípadne chemická ochrana proti mladým húseniciam prípravkami s účinnou látkou diflurbenzuron.

Z chorôb pomerne veľký problém spôsobujú škvrnitosti, ktoré sú bakteriálneho alebo hubového pôvodu. Bakteriálna škvrnitosť (pôvodca Xanthomonas juglandis) sa vyskytla na stromoch opeľovača Fernor. Riešila sa preventívne 3 postrekmi, a to od štádia otvárajúceho sa púčika a následne v 10-dňových odstupoch. Uvádza sa, že prvý postrek rieši asi 80% infekcie, druhý 10% a tretí 5%, čo potvrdila aj účinnosť tohto opatrenia.

Podobné príznaky má aj hubová škvrnitosť (pôvodca Ophiognomonia leptostyla), ktorá spôsobuje škvrnitosť listov a černanie oplodia plodov, ktoré vo vnútri plesnivejú. Zahraničná literatúra uvádza účinné prípravky na báze ú.l. tebuconazole, u nás je však v ochrane orechov problém s veľmi malým sortimentom povolených prípravkov.
Ďalší problém, ktorý sa naplno prejavil v posledných dvoch rokoch, je škodca vrtivka orechová (Rhagoletis completa).

Prejavuje sa poškodením oplodia, čo závisí od fázy výskytu. Škodca prežíva vo forme zakuklenej larvy plytko v pôde. V priebehu leta samička kladie viac vajíčok do oplodia a spôsobuje sekundárne napadnutie oplodia patogénmi. Na ochranu sa v zahraničí odporúčajú návnadové postreky do obdobia cca 4 týždne pred zberom, a to kombináciou prípravkov Mospilan+Combi Protec, Calypso+Combi Protec, cca 200 ml/1 strom v intervale 7-10 dní. Ďalším riešením je aplikácia repelentov a atraktantov.

Pestovateľská technológia

Táto výsadba bola založená s cieľom intenzívneho pestovania a využíva aj niektoré prvky presného poľnohospodárstva. Majiteľ v spolupráci s odborníkom zo zahraničia inštaloval lyzimetre, ktoré umožňujú sledovať vodný režim pôdy, hodnotiť vhodnosť použitej závlahovej dávky a spolu so zariadením na stanovenie obsahu živín v pôdnom roztoku priamo v sade rýchlo a dostatočne presne zistiť obsah živín a jeho zmeny, čo je využiteľné pri riadení fertigácie bez nutnosti posielania vzoriek na rozbory do laboratória.

V minulom roku bolo realizované testovania tohto zariadenia a v tomto roku by na základe meraní prístroja mal byť stanovený režim hnojenia. Okrem toho sa v spolupráci s odborníkmi z Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU robí aj hodnotenie vodnej prevádzky stromov orecha a jej vplyvu na intenzitu rastu v danom období. V sadoch sa používa kvapková závlaha v kombinácii s mikropostrekom.

Kvapková závlaha má význam hlavne v mladých výsadbách, mikropostrekovače sú účinné pri vyššom poraste, keď korene prerastajú aj do šírky. V niektorých krajinách (USA) sa aj v intenzívnych výsadbách používa závlaha podmokom. Ďalším spôsobom je závlaha postrekom, ktorá môže slúžiť aj ako protimrazová ochrana. Odporúča sa závlaha v čase vegetácie, ale aj po zbere plodov.

Boli tu realizované aj pokusy ohľadom produkcie vlastného výsadbového materiálu. Výsadba štepencov bola v polovici mája. Po výsadbe bol aplikovaný stimulátor Atonic, potom boli skúšané rôzne kombinácie s hnojivami a kondicionérmi, ktoré boli aplikované 5-krát v 14-dňových intervaloch.

Predvýsadbové hnojenie produkčných výsadieb sa realizovalo na základe rozborov pôdy v kombinácii s hnojením N počas vegetácie (v prvom roku okolo 100 g/na rastlinu, v druhom roku zvýšenie dávky o 50 g) a aplikáciou K v pásoch pozdĺž riadkov. V intenzívnych sadoch orechov je dôležité dôkladné zabezpečenie výživy, keďže na produkciu 1 tony orechov treba 13,5-21 kg N, 16-18 kg K a ďalšie živiny.

Pôdnu aplikáciu hnojív doplnila aplikácia P a K na list, a to trikrát v auguste až septembri v dvojtýžňových intervaloch, ako aj aplikácia Cu na zastavenie rastu a podporu vyzrievania dreva.

Poznatky a princípy rodivosti orechov
  • Plody sa tvoria predovšetkým na obrastových krátkych výhonkoch,
  • Kvitnutie a plodnosť závisí od množstva svetla a listovej plochy krátkeho výhonku (čím väčšia listová plocha krátkeho obrastu, tým lepšia úroda),
  • Veľká časť krátkych výhonkov, hlavne v neošetrovaných hustých korunách odumiera, preto je potrebná ich pravidelná obnova.
Kvalita orechov

V súčasnosti je najväčším producentom orechov USA, kde sa orechy často predávajú v škrupine. Požiadavky na kvalitu charakterizuje veľkosť plodu, čistá a hladká šupina, svetlá farba jadra, vysoký podiel jadra, neprítomnosť poškodení. Zahraničné poznatky uvádzajú, že pre formovanie kvality plodov sú dôležité:

  • prírastky z plodných púčikov, vytvorených v svetlých častiach koruny, tvoria viac listov, a tým sa vytvárajú väčšie plody,
  • dostatok svetla v prvej polovici obdobia vývoja plodu podporuje svetložltú farbu šupky jadra,
  • zatienenie spôsobuje tvorbu menších plodov, hnedú šupku a zvrašťovanie jadra,
  • najcennejšie plody sú z prvého termínu kvitnutia, v druhej polovici kvitnutia sa zakladajú menšie plody,
  • silný rast sekundárneho predlžovacieho letorastu konkuruje plodom a môže sa prejaviť zvrašťovaním jadra,
  • na kvalitu má vplyv aj vodný režim a nesprávny zber. Udáva sa, že plody môžu byť na zemi maximálne 1 hodinu, pri dlhšom ponechaní hrozí riziko tmavnutia plodov.

 

doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.